What does each season sound like?
bird
Alliteration and Onomatopoeia
1450517202_a4e7c0f752_z